r

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o. o. w upadłości,

ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o. o. w upadłości

 

 

 

  1. Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o. o. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o. o. w upadłości w skład którego wchodzą:

a) Prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków, budowli
i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, położonych w Radomiu, przy ul. 1905 Roku 47, woj. mazowieckie, obejmujących tereny zakładu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. w upadłości. (KW nr: RA1R/100431/5
i RA1R/100432/2).

b) Prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budowli i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, położonych w Radomiu, przy ul. BelinyPrażmowskiego, woj. mazowieckie, obejmujących częściowo tereny dworca autobusowego, należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. w upadłości. (KW nr RA1R/00102174/9)

c) Prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, budowli i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, położonych w Zwoleniu, przy ul. Kościuszki 37B, woj. mazowieckie, obejmujących tereny zakładu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.. (KW nr RA1Z/00019354/2)

d) Ruchomości szczegółowo wskazane w Opinii z dnia 31.08.2023 r. o wartości ruchomości należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. w upadłości.

e) Należności szczegółowo wskazane w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. w upadłości z dnia 31.08.2023 roku – Wariant nr III.

 

  1. Przedmiotu sprzedaży nie stanowią środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie oraz wierzytelności przysługujące Upadłemu, które zostały uregulowane do dnia sporządzenia operatu szacunkowego.

 

  1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest równa cenie oszacowania w wariancie nr III tj. 13 112 945,66 zł (słownie: trzynaście milionów sto dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 66/100).

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu, przedsiębiorstwa i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości BNP Paribas nr: 76 2030 0045 1110 0000 0017 3240 z dopiskiem „wadium PKS w Radomiu Sp. z o. o.”.

 

  1. Oferta winna powinna zostać sporządzona zgodnie z Regulaminem przetargu, w tym zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.

 

  1. Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe są udostępniane do wglądu w Kancelarii Syndyka w Radomiu przy ul. Pl. Jagielloński 7/1 (poniedziałek – piątek w godz. 09.00 – 17.00) po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr: 506-931-728 lub 668-815-817.

 

 

  1. Oferty należy składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2024 roku do godz. 17:00 na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Szumowska Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – PKS w Radomiu Sp. z o. o.” oraz „nie otwierać” i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie.

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 8 kwietnia 2024 roku w gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom o godz. 10.00, sala X. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów.

 

  1. Nieruchomości i ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 668-815-817 lub 506-931-728.

 

  1. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.